Archive

Archive for April 5th, 2009

成语我最棒!

April 5th, 2009

Idioms and Phrases:

 

aaaaaaaa    
 a fall in pit, a gain  in your wit                       经一事,长一智   jing1 yi1 shi4, zhang3 yi1 zhi4 
 act according to one’s ability   量力而为  liang4 li4 er2 wei2
 advance in sequence; step by step  循序渐进  xun2 xu4 jian4 jin4
 a lesson drawn from another mistake    前车之鉴  qian2 che1 zhi1 jian4
 argue irrationally  强词夺理  qiang3 ci2 duo2 li3
 at one’s ease; relaxed   轻松自在  qing1 song1 zi4 zai4
 at one’s own will   随心所欲  sui2 xin1 suo3 yu4
     
bbbbbbbb    
 be hardworking with no
 complaints 
 任劳任怨  ren4 lao2 ren4 yuan4
 be worthy of the name  名符其实  ming4 fu4 qi2 shi2
 black Sheep   害群之马  hai4 qun2 zhi1 ma3
cccccccc    
 cannot lump altogether    不能一概而论  bu4 neng2 yi1 gai4 er2 lun4
 common sight    司空见惯  si1 kong1 jian4 quan4
 continuously  马不停蹄  ma3 bu4 ting2 ti2
 cut the feet to fit the shoes/ impractical solution to a problem  削足适履  xue4 zu2 shi4 lü3
dddddddd    
 daughter of an illustrious family  名门闺秀  ming2 men2 gui1 xiu4
 do a task with ease  驾轻就熟  jia4 qing1 jiu4 shu2
 double standard   双重标准  shuang1 chong2 biao1 zhun3  
eeeeeeee    
 everything fresh and new    耳目一新  er3 mu4 yi1 xin1
 examine one’s conscience   反躬自省  fan3 gong1 zi4 xing3
ffffffff    
 favourable weather  风调雨顺  feng1 tiao2 yu3 shun4
 full glance    一目了然  yi1 mu4 liao3 ran2
hhhhhhhh    
 have only slight difference   大同小异  da4 tong2 xiao3 yi4
iiiiiiii    
 deep-felt gratitude  刻骨铭心  ke4 gu3 ming2 xin1
jjjjjjjj    
 jump the gun  操之过急  cao1 zhi1 guo4 ji2
 junk; rubbish  破铜烂铁  po4 tong2 lan4 tie3
kkkkkkkk    
 know like the back of one’s hand  了如指掌  liao3 ru2 zhi3 zhang3
 know the enemy and know yourself  知己知彼  zhi1 ji3 zhi1 bi3
mmmmmmmm    
 man needs luck to prosper,
 horse need wild grass to fatten
 人无横财不富,
 马无野草不肥
 ren2 wu2 heng2 cai2
 bu4 fu4, ma3 wu2 ye3
 cao3 bu4 fei2
 misnomer  用词不当  yong4 ci2 bu4 dang4
pppppppp    
 past experience is a guide for the future  前事不忘,后事之师  qian2 shi4 bu4 wang4 hou4 shi4 zhi1 shi1
 pay a heavy price and yet fail in the undertaking  赔了夫人又折兵  pei2 le fu1 ren2 you4 zhe2 bing1
 profit from the labour of one’s forefathers  前人栽树后人乘凉  qian2 ren2 zai1 shu4 hou4 ren2 cheng2 liang2
 put into practice what one has learnt  学以致用  xue yi3 zhi4 yon4
rrrrrrrr    
 recall mixed memories upon seeing a scene  触景生情  chu4 jing3 sheng1 qing2
 refuse to play second fiddle  不甘示弱  bu4 gan1 shi4 ruo4
 retreat away from the turmoil of the world  世外桃源  shi4 wai4 tao2 yuan2
ssssssss    
 secretive  遮遮掩掩  zhe1 zhe1 yan1 yan1
 shoulder heavy responsibilities   任重道远  ren4 zhong4 dao4 yuan3
 slowly accumulate to become plentiful  积少成多  ji1 shao3 cheng2 duo1
 straight forward/ point-blank  直截了当  zhi2 jie2 liao3 dang4
 strict with oneself, lenient
 towards others
 严以律己,宽以待人  yan2 yi3 lü4 ji3, kuan1
 yi3 dai4 ren2
 supply is unable to meet demand  供不应求  gong1 bu2 ying4 qiu2
 swindler  江湖骗子 na2
tttttttt    
 to act cautiously  步步为营  bu4 bu4 wei2 ying2
 to obtain instant fame   一炮而红  yi1 pao4 er2 hong2
 to fail at the final step  功亏一篑  gong1 kui1 yi1 kui4
 to have substance in speech   言之有物  yan2 zhi1 you3 wu4
 try to be different   别出心裁  bie2 chu1 xin1 cai2
uuuuuuuu    
 unable to recover after a
 decline 
 一蹶不振  yi4 jue2 bu2 zhen4
 unconsciously influenced by what one constantly sees and hears  耳濡目染  er3 ru2 mu4 ran3
 unconstraint  无拘无束  wu2 ju1 wu2 shu4
  useless attempt; scatch an itch from outside one’s boot  隔鞾搔痒  ge2 xue1 sao1 yang3
vvvvvvvv    
 variety of      五花八门  wu3 hua1 ba1 men2
 very lucky to have you as my friend  有你这种朋友真是三生有幸  you3 ni3 zhe4 zhong3
 peng2 you3 zhen1 shi4 san1 sheng1 you3 xing4
wwwwwwww    
 weigh and consider a matter 深思熟虑  shen1 si1 shu2 lü4
 with bad intentions  居心不良  ju1 xin1 bu4 liang2
 when in Rome, do as the Romans do  入乡随俗  ru4 xianng1 sui2 su2
 why not?  何乐不为?  he2 le4 bu4 wei2 ne1
 wishful thinking   一厢情愿  yi4 xiang1 qing2 yuan4
yyyyyyyy    
 yearn for something day and night  梦寐以求  meng4 mei4 yi3 qiu2
 yield better results with less effort  事半功倍  shi4 ban4 gong1 bei4
     

Daily Journal , , ,